VASAS Horgász Egyesület

időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

 a módosítások dőlt betűvel jelölve –

 Az Egyesület neve, célja és feladatai:

 I.

 Az Egyesület neve: VASAS Horgász Egyesület

Az Egyesület székhelye: 2500 Esztergom, Fárikúti út 114/A.

Működési területe:           Esztergom

Vízterületei:                     Búbánat-völgyi tavak, Bottyán-tó, Kis-Dunaág

Pecsétje:                           Kör alakú

                                        VASAS H. E. Esztergom 1960

 II.

 Az Egyesület célja:

 • tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása,
 • a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,
 • a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése
 • horgászversenyek rendezése,
 • ifjúságnevelés, gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival,
 • a Duna-Ipoly Nemzeti Park természeti értékeinek kiemelt védelme, ezen értékek bemutatása az egyesület működési területére látogatóknak,
 • együttműködés az egyesület vízterületeit rendszeresen látogató természetjáró, vízisport, kerékáros és más egyesületekkel.

III.

Az Egyesület a II. pontban meghatározott célkitűzések érdekében:

a.) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismertek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket,

b.) biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák,

c.) segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében és a természet védelmében,

d.) halfogó, és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket, más rendezvényeket rendezhet.

 IV.

 Az Egyesület feladatinak eredményes ellátásához igényli az állami, az önkormányzati és a társadalmi szervezetek, erkölcsi, valamint anyagi segítségét.

Az Egyesület céljai elérése érdekében, céljai szerinti közhasznú tevékenységet is végez.

Az Egyesület a MOHOSZ és a Komárom Esztergom-megyei Horgászegyesületek Szövetségének tagjaként fejti ki működését.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatás nem nyújt.

Az Egyesület tagjai:

V.

(1) Az Egyesületnek teljes jogú – felnőtt – tagjai, továbbá ifjúsági és gyermek tagjai vannak. Az ifjúsági és gyermek tagok tagdíja a felnőtt tagok által fizetendő tagdíjnál mindenkor kedvezőbb, ez az ifjúsági tagok közgyűlésen gyakorolható szavazati jogát ugyanakkor nem érinti, az minden felnőtt és ifjúsági tag esetében azonos (a gyermek tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre nem választhatók).

(2) Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki nem áll az egyesületi tagságot kizáró fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(3) Ifjúsági tagnak 14-18 év közötti fiatalokat lehet felvenni. A gyermek tag a 0-14 év közötti gyermek.

(4) Az Egyesületbe teljes jogú tagként való felvételhez az éves tagsági díj befizetése szükséges. A nyugdíjasok, illetőleg keresőképtelenek belépési díját az elnökség (ügyvezető szerv) – indokolt esetben – egyéni elbírálás alapján mérsékelheti.

Az egyesület tagja pártoló tagként lehet jogi személy is. Kötelezettségei és jogai megegyeznek az egyesület teljes jogú tagjáéval. A jogi személy (pártoló) tag ezen jogát törvényes képviselője útján gyakorolja.

 1.  

(1) Az a személy, aki a tagdíjat befizeti és az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el, az Egyesület tagjává válik.

(2) Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet, azonban a tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

(3) A tagsági jogviszony a tagsági díj be nem fizetésével automatikusan nem szűnik meg. Amennyiben a tag a tagsági díjat bármely évben nem fizeti meg és ezen kötelezettségének az elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az elnökség határozatával a tagot kizárhatja.

A határozat meghozatala előtt az elnökségnek az érintett tag meghallgatására, illetve védekezésének előterjesztésére lehetőséget kell biztosítani. A tag a kizárási ügyben jogi képviselőt bízhat meg. A tagot a kizárási ügyben az eljáró szerv – a tag kérése esetén – jogairól tájékoztatni köteles.

 A határozatban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tag annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az elnökséghez megküldött, de a közgyűléshez címzett fellebbezéssel éljen, erről a határozatban a tagot tájékoztatni kell. A fellebbezést másodfokú szervként a közgyűlés bírálja el. Ezzel az Egyesület a tagkizárás feltételeit a Ptk. 3:70§ (1) bek. alapján szabályozza.

(4) Amennyiben valamely tag a jelen alapszabály VII./(3) bekezdésben írt valamely kötelezettségét (kötelezettségeit) súlyosan, vagy ismétlődően megszegi, úgy köteles az elnökség az ilyen tagot a kötelezettség betartására ésszerű határidő biztosításával felszólítani. Ennek elmulasztása esetére köteles a kizárást a felszólításban kilátásba helyezni. Amennyiben a tag a kötelezettségét a felszólítás ellenére továbbra is megszegi, úgy az elnökség a tagot az Egyesület tagjaiból indokolt határozattal kizárhatja.

A határozat meghozatala előtt az elnökségnek az érintett tag meghallgatására, illetve védekezésének előterjesztésére lehetőséget kell biztosítani. A tag a kizárási ügyben jogi képviselőt bízhat meg. A tagot a kizárási ügyben az eljáró szerv – a tag kérése esetén – jogairól tájékoztatni köteles.

 A határozatban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tag annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az elnökséghez megküldött, de a közgyűléshez címzett fellebbezéssel éljen, erről a határozatban a tagot tájékoztatni kell. A fellebbezést másodfokú szervként a közgyűlés bírálja el. Ezzel az Egyesület a tagkizárás feltételeit a Ptk. 3:70§ (1) bek. alapján szabályozza.

VII.

(1) A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.

(2) A tagoknak jogukban áll:

– a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén – az ifjúsági tagok kivételével – az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak,

– az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni,

– részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

(3) A tagok kötelesek:

 1. Az alapszabályt és az Egyesület választott szerveinek határozatait megtartani, illetve végrehajtani,
 2. A megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az Egyesület pénztárába befizetni,
 3. A szervezeti életben részt venni, tisztségben történt megválasztása esetén azt a legjobb képességük szerint ellátni,
 4. A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartatni, horgásztársainkkal betartatni, más horgász szabálysértése esetén felszólítani, s a szabálysértést a halőröknek, vagy a fegyelmi bizottságnak jelenteni.
 5. A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az Egyesület elnökségével haladéktalanul közölni.
 6. Az egyesület eszközeit, vagyonát megóvni.
 7. Lakcímváltozásukat, e-mail elérhetőség változásukat az Egyesület felé bejelenteni.

VIII.

1.) A tagsági jogviszony megszűnése:

 • a tag kilépésével
 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
 • a tag kizárásával
 • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével

2.) A kilépési szándékot ajánlott levél útján kell bejelenteni az egyesület képviselőjének, azaz az Elnöknek. A bejelentés révén a tag tagi jogviszonya további döntés, elfogadás nélkül azonnal megszűnik, az addig fizetett tagdíj a tag részére részben sem jár vissza.

3.) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

IX.

(1) Az Egyesület szervei akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak legalább fele +1 fő jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

(2) A szervek szavazása főszabályként minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik.

(3) Az Egyesület közgyűlése választja meg az Egyesület tisztségviselőit, elnökét, alelnökét és titkárát, az elnökség tagjait, gazdasági vezetőjét, a fegyelmi- és felügyelő bizottságok tagjait. A megbízatás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a tagoknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.

X.

(1) Az Egyesület szervei és tisztségviselői:

 • a tagok összességét jelentő közgyűlés
 • elnök
 • alelnök
 • titkár
 • gazdasági vezető
 • elnökség
 • fegyelmi bizottság
 • felügyelő bizottság

Az Egyesület elnöke Szentkirályi Ádám (an: Jaczkó Judit, szül. hely, idő: Esztergom, 1974. 09. 23.) 2500 Esztergom, Kápolna utca 1. sz. alatti lakos.

A közgyűlés

XI. 

 1. A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve. A közgyűlés ülése nem nyilvános.
 2. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
 3. Az összehívást az elnökség határozata alapján az elnök kezdeményezi.
 4. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának, de szabályos meghívásnak minősül az is, ha a tag részére küldendő meghívót tartalmazó email útján, vagy az Egyesület székhelyén valamint az egyesületi horgászjegy értékesítési pontokon kihelyezett írásbeli felhívással – valamint az egyesület honlapján történő felhívással – történik a meghívás.
 5. A meghívó tartalmazza a jogi személy nevét és székhelyét az ülés helyszínét, időpontját és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az alábbi f) pont tartalmát.
 6. Amennyiben az eredeti időpontban a közgyűlés a tagság alacsony részvétele miatt határozatképtelen, a közgyűlés ugyanazon a helyszínen, ugyanazokkal a napirendekkel, legalább félóra után megismételhető. Ebben az esetben a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül is határozatképes azzal, hogy a tagokat már az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a megismételt közgyűlés helyéről, idejéről, változatlan napirendi pontjairól, és határozatképességéről.

A közgyűlés hatásköre:

 1. a) az alapszabály módosítása;
 2. b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 4. d) az éves költségvetés elfogadása;
 5. e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 6. f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 8. h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 10. j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
 11. k) a végelszámoló kijelölése

l.) másodfokú szervként elbírálja az elnökség tagkizáró határozatát

XII.

(1) A közgyűlést – rendes közgyűlésként – legalább évente egyszer össze kell hívni.

Rendkívül ülést kell tartani, ha azt:

 1. Az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
 2. Az elnökség szükségesnek tartja és erről határozatot fogad el,
 3. Ha a bíróság elrendelni.

(2) A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának, de szabályos meghívásnak minősül az is, ha az Egyesület székhelyén valamint az egyesületi horgászjegy értékesítési pontokon kihelyezett írásbeli felhívással – valamint az egyesület honlapján történő felhívással – történik a meghívás.

(3) A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti, de akadályoztatása esetén ezen tisztségét más tisztségviselőre is átruházhatja. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére és szavazatszámlálásra pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.

(4) A közgyűlés helye – eltérő meghívói rendelkezés esetét leszámítva – az Egyesület székhelye.

(5) A közgyűlésben minden tagnak egy szavazata van. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagság több mint a fele jelen van.

(6) A közgyűlés határozatait főszabály szerint nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(7) Személyi ügyekben, tisztségviselők választásánál a közgyűlés nyílt szavazással dönt.

(8) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjeit, a közgyűlés menetének fontosabb történéseit, a jelenléti ívet (mellékletként), a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számát, a hozzászólásokat, különvéleményeket.

Tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 5. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Határozatok kihirdetése

A közgyűlés által hozott határozatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe oly módon, hogy megállapítható legyen a határozat tartalma, meghozatalának időpontja és hatálya, a határozatot támogatók és ellenzők számaránya és a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

Az elnök köteles a közgyűlés által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a határozat meghozatalától számított öt napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni, vagy honlapján, székhelyén, jegy értékesítési pontjain közzétenni.

Az elnökség, mint az Egyesület ügyvezető szerve

XIII.

(1) Az Egyesület ügyvezető szerve az elnökség. Az elnökség az Egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület folyamatos működéséről.

(2) Az elnökség 11 tagú, tagjai: Egyesület elnöke, alelnöke, titkára, gazdasági vezetője további hét elnökségi tag.

(3) Az elnökség tagjait – és annak 1 póttagját – a közgyűlés választja meg tagjai sorából.

(4) Az elnökségnek további 1 póttagjai is van, aki akkor válik az elnökség aktív tagjává, ha az Elnökségi tagok közül bármely elnökségi tag ezen jogviszonya bármely okból kifolyólag megszűnik.

(5) Az Egyesület elnökét és az alelnökét a közgyűlés közvetlenül választja meg ezen tisztségekre.

XIV.

1) Az elnökség feladatai:

 1. a közgyűlés ülései közötti időszakban vezeti és irányítja az Egyesület munkáját
 2. tagja közül az egyes feladatkörökre (szakfeladatokra) alakuló ülésén felelősöket választ, saját belátása szerint (a felelősi beosztás a vezetőség döntése alapján utóbb módosítható)
 3. kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a napirendi javaslatoka.
 4. megállapítja az Egyesület költségvetését és végrehajtja azt
 5. dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörben
 6. elsőfokú szervként határoz a tagok kizárása tárgyában
 7. meghatározza, hogy az elnökség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Tagjai sorából megválasztja képviselőit/képviselőjét a Megyei Horgászszövetség küldött közgyűlésébe
 8. határoz a tagdíjak és szolgáltatási díjak mértékéről
 9. vagyontárgyaival, eszközeivel kapcsolatos döntéseket meghozza, beruházásokat eszközöl, ha szükséges értékesíti azokat
 10. egyedi esetekben dönt a tagdíjak, szolgáltatási díjak mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról
 11. megállapítja az Egyesület alkalmazottainak munkabérét és az alkalmazás egyéb feltételeit
 12. szükség esetén munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza tagjainak a számát, kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról,
 13. hazai és nemzetközi szervezetekkel (más egyesületekkel, egyéb jogi személyekkel) – kijelölt tagja útján – kapcsolatot létesít és tart fenn
 14. az új tisztségviselők választása előtt jelölőbizottságot hoz létre, megválasztja annak elnökét

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hatáskörök – a vezetőség határozata alapján – az Egyesület elnökére, akadályoztatása esetén alelnökére átruházhatók.

XV.

(1) Az elnökség szükség szerint, de évenként legalább négy alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt az elnökség bármely tagja az ülés céljának megjelölésével kéri.

(2) Az elnökség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze és látja el a levezető elnöki feladatokat.

(3) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a titkár vezet és egy vezetőségi tag hitelesít.

(4) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját, a jelenlévők névsorát, a napirendi pontokat, a határozatokat, az igenlő és nemleges szavazatok számát, a hozzászólásokat, és a kisebbségi véleményeket,

(5) Az elnökség határozatait sorszámozva, dátummal ellátva a határozatok könyvében kell nyilvántartani és az Egyesület tagjai számára hozzáférhető helyen –például az egyesület honlapján- közzé kell tenni,

(6) Személyeket érintő döntésekről az érintettet 14 munkanapon belül írásban kell értesíteni,

(7) Az elnökség akkor határozatképes, ha 11 tagból legalább 6 fő egyidejűleg jelen van.

Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, egészen az eredményességig.

Az Egyesület elnöke és alelnöke

XVI.

(1) Az Egyesület elnöke:

a./ képviseli az Egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az Egyesület esetenkénti képviseletével,

b./ összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit, azokon elnököl,

c./ ellenőrzi a határozatok végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

d./ eljár a közgyűlés és a vezetőség által átruházott jogkörben,

e./ bankszámla felett önálló rendelkezési joggal rendelkezik

f./ az Egyesület munkavállalója felett munkáltatói jogkört gyakorol

(2) Az elnököt munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

Az Egyesület titkára

XVII.

Az Egyesület titkára:

 1. az Egyesületet szervező, koordináló személy, aki az elnök, és a vezetőség munkáját segíti és annak alárendelten végzi feladatát.
 2. előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,
 3. gondoskodik a közgyűlés, a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről,
 4. irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit,
 5. segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.
 6. Az Egyesület titkárát a közgyűlés közvetlenül választja meg ezen tisztségre.

Az Egyesület gazdasági vezetője

XVIII.

Az egyesület gazdasági vezetője:

 • felel a számviteli szabályok betartatásáért
 • ellenőrzi és bonyolítja az Egyesület készpénzforgalmát
 • elvégzi, vagy az Egyesület által szerződött alvállalkozóval elvégezteti az Egyesület könyvelési feladatait
 • elkészíti az elnökségi ülésekre, közgyűlésre a pénzügyi, számviteli beszámolókat, a zárszámadást, és a költségvetés tervezeteket
 • bankszámla felett önálló rendelkezési joggal rendelkezik
 • Az Egyesület gazdasági vezetőjét a közgyűlés közvetlenül választja meg ezen tisztségre.

A felügyelő bizottság

XIX.

(1) A Felügyelő Bizottság az egyesület tagok általi ellenőrzésének legfőbb szerve.

(2) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. A felügyelő bizottságnak elnökével együtt – 3 tagja van.

(3) A felügyelő bizottság elnökét a közgyűlés közvetlenül választja meg ezen tisztségre

(4) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az Egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az Egyesület szerveinek a törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni.

(5) A bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.

(6) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az Egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel arról írásban köteles tájékoztatni az Egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti.

(7) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.

(8) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésein.

(9) A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

(10) A bizottság a közgyűlésnek tartozik évente beszámolni a tevékenységéről.

A fegyelmi bizottság

XX.

(1) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja öt éves időtartamra. A fegyelmi bizottságnak – elnökével együtt – 3 tagja van.

(2) A bizottság I. fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.

(3) A bizottság munkáját a Fegyelmi Szabályzat alapján végzi.

(4) A bizottság évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi helyzetről és az esetleges fegyelmi eljárásokról.

(5) A fegyelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az elnökség munkájában.

(6) A fegyelmi bizottság elnökét a közgyűlés közvetlenül választja meg ezen tisztségre

A vezető tisztségviselőkkel szembeni kizáró és összeférhetetlenségi követelmények

XXI.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az Egyesület jogi személyisége és vagyona

XXII.

(1) Az Egyesület jogi személy.

(2) Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják.

(3) Az Egyesület bevételei tagdíjakból, belépési díjakból, pályázat útján elnyert támogatásból, működési bevételekből és a támogató szervezetek, a magánszemélyek és a pártoló tagok felajánlásaiból, és egyéb támogatásokból állnak. 

(4) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíjon felül – saját vagyonukkal az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

(5) Az Egyesület megszűnése esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható. Egyebekben, a Polgári Törvénykönyvben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezési az irányadóak.

(6) Az Egyesület pénzkezelésének kérdéskörét a mindenkori pénzügyi szabályzat rendezi.

Az Egyesület megszűnése

XXIII. 

Az egyesület megszűnik a Ptk. 3:48. § (1) bekezdésében foglalt és a Ptk. 3:83. § és a Ptk. 3:84 §- ában foglaltak alapján.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a Ptk. 3:85. §-ában foglaltak alapján kell eljárni.

Az Egyesület felügyelete

XXIV.

Az Egyesület működése felett az Egyesületet nyilvántartó bíróság gyakorol törvényességi felügyeletet. Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.

Záró rendelkezések

XXV.

Az Egyesület a bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre, válik jogi személlyé.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Esztergom, 2022. november 06.

Szentkirályi Ádám

elnök

Záradék:

Alulírott Dr. Szenthe Zsolt ügyvéd (székhely: 8200 Veszprém, Ádám I. u. 6., adószám: 18938302-2-19, Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara, Kamarai azonosító szám: 36069451) igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a közgyűlés által meghozott és elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Esztergom, 2022. november 06.

Dr. Szenthe Zsolt

ügyvéd

 

Adószámunk

Adószámunk: 19887962-2-11. Köszönjük, hogy a Vasas Horgás Egyesületet támogatja!

Read More